Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/clients/client32423/web46612/web/t3lib/class.t3lib_db.php on line 226 Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/clients/client32423/web46612/web/t3lib/class.t3lib_db.php on line 796 Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/clients/client32423/web46612/web/t3lib/class.t3lib_db.php on line 226 Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/clients/client32423/web46612/web/t3lib/class.t3lib_db.php on line 796 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client32423/web46612/web/t3lib/class.t3lib_db.php:226) in /var/www/clients/client32423/web46612/web/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2954 Pectus4Life.nl: "Gebruikersvoorwaarden" ( Pectus Excavatum : Trechterborst & Pectus Carinatum : kippenborst )
Pectus, Excavatum, Carinatum, Kippenborst, Trechterborst, Schoenmakersborst, borstbeen, Nuss, Ravitch, Leonard, Klassiek, Siliconen, implantaat, VacuŁm Bell, Specialisten, Ziekenhuizen, fysiotherapie, cijfers, hartkloppingen, operatie, behandeling, onderzoek, patienten, thoraxchirurg, overzicht, aangeboren, afwijking, Behandelmethoden, Lipofilling, operatie

Pectus 4 Life

De online community voor en door pectuspatiŽnten.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Informatie     Community     Over ons     Bijeenkomsten     Contact

Download als PDF


gebruikersvoorwaarden_pectus4life.pdf

Gebruikersvoorwaarden van Pectus 4 Life in PDF-formaat

65 K

Gebruikersvoorwaarden


Versie januari 2009

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Pectus 4 Life. Door gebruik te maken van de website van Pectus 4 Life, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Ook betekent dat, dat je er voor instaat dat iemand die van Pectus 4 Life gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Pectus 4 Life heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen.

De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website. Indien je het gebruik van Pectus 4 Life voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat, dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Terug naar boven

1. Dienstverlening Pectus 4 Life

1.1.       Pectus 4 Life reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van Pectus 4 Life niet inhoudelijk. Pectus 4 Life heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Pectus 4 Life is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Pectus 4 Life beschikbaar stellen. Pectus 4 Life geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Terug naar boven

2. Account/Profiel

2.1.       Om gebruik te kunnen maken van Pectus 4 Life, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de website. Pectus 4 Life kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.

2.2.       Je staat er jegens Pectus 4 Life voor in dat de informatie die je aan Pectus 4 Life verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier ons privacybeleid.

2.3.       Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

2.4.       Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.5.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Pectus 4 Life met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

2.6.       Je mag op elk gewenst moment je account beŽindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven op de website.

2.7.       Profielen zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Profielen aangemaakt voor commercieel gebruik worden verwijderd.

Terug naar boven

3. Gebruik van de website

3.1.       Je staat er jegens Pectus 4 Life voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Pectus 4 Life voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je, je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website.

3.2.       Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van Pectus 4 Life niet:

                 A.   op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; 
                 B.   inbreuk maken op rechten van Pectus 4 Life of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
                 C.    in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
                 D.   virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van Pectus 4 Life te omzeilen;
                 E.    een commercieel karakter hebben, tenzij Pectus 4 Life hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
                 F.    op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Pectus 4 Life en/of een derde.

Terug naar boven

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1.       Je erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en programmaís bevat die eigendom zijn van Pectus 4 Life, licentiegevers en/of gebruikers van Pectus 4 Life en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

4.2.       Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Pectus 4 Life je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programmaís en/of materialen te downloaden, te kopiŽren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciŽle doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Pectus 4 Life of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer Ė doch niet daartoe beperkt Ė niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Pectus 4 Life substantiŽle delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiŽle delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

4.3.       Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

4.4.       Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Pectus 4 Life of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Pectus 4 Life op haar computersystemen.

4.5.       Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Terug naar boven

5. Bestanden uploaden/licentie

5.1.       Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de website.

5.2.       Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Pectus 4 Life (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Pectus 4 Life:

                 A.   een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om

                                  i.    de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Pectus 4 Life;

                                  en 

                                  ii.    de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Pectus 4 Life;

                 B.   het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Pectus 4 Life en van de website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Pectus 4 Life op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

5.3.       De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Pectus 4 Life de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de website.

5.4.       Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Pectus 4 Life gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Pectus 4 Life. Pectus 4 Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Pectus 4 Life. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Pectus 4 Life door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Pectus 4 Life is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

5.5.       Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt Ė voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

5.6.       Je staat er jegens Pectus 4 Life voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Pectus 4 Life en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Pectus 4 Life gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5.7.       Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Pectus 4 Life, sta je ervoor in dat:

                 A.   je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Pectus 4 Life de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden; 
                 B.   de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Pectus 4 Life, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
                 C.    je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
                 D.   Pectus 4 Life niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties; 
                 E.    je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

Terug naar boven

6. Verboden content

6.1.       In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Pectus 4 Life (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Pectus 4 Life is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

                 A.   Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
                 B.   Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; 
                 C.    Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
                 D.   Content die naar de mening van Pectus 4 Life in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat; 
                 E.    Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
                 F.    Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
                 G.   Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Pectus 4 Life of derden worden geschonden;
                 H.   Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciŽle of illegale doeleinden;
                 I.    Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pectus 4 Life commerciŽle activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
                 J.    Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
                 K.   Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

Terug naar boven

7. Kennisgeving onrechtmatige content

7.1.       Pectus 4 Life zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Pectus 4 Life onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Pectus 4 Life inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen. Deze kennisgeving dient:

                 A.   de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Pectus 4 Life; 
                 B.   een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is; 
                 C.    contactinformatie te bevatten waar Pectus 4 Life contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres; 
                 D.   een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en Ė indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
                 E.    - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
                 F.    - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

7.2.       Pectus 4 Life behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

7.3.       Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Pectus 4 Life worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

7.4.       Pectus 4 Life behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Pectus 4 Life bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

7.5.       Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Pectus 4 Life en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Pectus 4 Life lijdt, nog zal kunnen lijden of die Pectus 4 Life dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen Ė doch niet daartoe beperkt Ė het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

7.6.       Pectus 4 Life zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Terug naar boven

8. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

8.1.       In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Pectus 4 Life ten dienste staan, is Pectus 4 Life te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Pectus 4 Life (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beŽindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt indien:

                 A.   je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
                 B.   we niet in staat zijn om enige gegevens die je aan ons verstrekt te verifiŽren of te identificeren;
                 C.    we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jou zelf, aan andere gebruikers of aan Pectus 4 Life kunnen toebrengen.
Pectus 4 Life zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

8.2.       Pectus 4 Life zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

8.3.       Pectus 4 Life garandeert niet dat de dienst van Pectus 4 Life te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

Terug naar boven

9. Privacy

9.1.       Door het gebruik van de website ben je gebonden aan ons privacybeleid.

Terug naar boven

10. Content van derden

10.1.    Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites. Pectus 4 Life is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites. Het gebruik van deze websites is dan ook je eigen verantwoordelijkheid.

10.2.    Pectus 4 Life is niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste content door leden en/of derden in de chatroom, blog, forums, berichtenborden, privťberichten en/of nieuwsgroepen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de geplaatste content.

Terug naar boven

11. Aansprakelijkheid

11.1.    Pectus 4 Life is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Pectus 4 Life.

Terug naar boven

12. Overige bepalingen

12.1.    Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

12.2.    Indien ťťn of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

12.3.    Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Terug naar boven